Koszyk

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOBUZKOCHANAJBARDZIEJ.PL

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://lobuzkochanajbardziej.pl/ jest Phantom Label spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5213965801, REGON: 521840047, KRS: 0000968463,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla n.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod adresem ul. Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa
kontakt e-mail: [email protected],
kontakt telefoniczny: +48 889830924, jesteśmy dostępni pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15, preferujemy kontakt meilowy.
adres do zwrotów i reklamacji*: ul. Kwitnącego Sadu 8, 02-202 Warszawa
*na paczkach prosimy o dopisanie na wierzchu adnotacji „ZWROT” lub „REKLAMACJA”

§ 1 f
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
● Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lobuzkochanajbardziej.pl/regulamin/;
● Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://lobuzkochanajbardziej.pl/;
● Sprzedawca – Phantom Label spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 5213965801, REGON: 521840047, KRS: 0000968463, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla n.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod adresem ul. Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa
● Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
● Kupujący – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu;
● Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, umożliwiająca zarejestrowanemu Kupującemu korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu;
● Produkt – rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży w Sklepie;
● Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
● Metody Płatności – formy płatności, obsługiwane przez Sklep, umożliwiające Kupującemu zapłatę ceny Produktu. Metody obsługiwane przez Sklep to: BLIK, przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność kartą płatniczą (VISA, Master Card)

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Z kolei Kupujący za pośrednictwem Sklepu może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu oraz skorzystać z usługi prowadzenia Konta.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz do dokonania zakupu w Sklepie, Kupujący nie musi korzystać ze sprzętu elektronicznego zapewniającego specjalne warunki techniczne. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną w postaci (i) złożenia zamówienia w Sklepie oraz sprzedaż Produktu, (ii) założenia i utrzymywania Konta.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący założy Konto , Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta. W ramach Konta, Sprzedawca – o
  ile takie dane zostaną przez Kupującego dobrowolnie zapisane na jego Koncie – przechowuje dane Kupującego, dane subskrybowanych przez Kupującego Produktów , dane karty płatniczej Kupującego oraz historię złożonych przez niego Zamówień. Kupujący loguje się do Konta za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook, swojego Konta w serwisie Google lub z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Konto w Sklepie rejestruje się poprzez zalogowanie się do Sklepu w wybrany przez siebie sposób wskazany w pkt 3 powyżej. Z chwilą skutecznej rejestracji Konta, pomiędzy Sprzedawcą a
  Kupującym zawierana jest umowa o prowadzenie Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto. Do danych osobowych Kupującego ujawnionych w ramach Konta stosuje się politykę prywatności dostępną pod linkiem https://lobuzkochanajbardziej.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego w ramach Konta oraz Sklepu (z wyłączeniem sprzedaży Produktów) powyżej są nieodpłatne.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poszczególnej reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na jego adres e-mail.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe także bez dokonywania przez Klienta trwałej rejestracji swoich danych poprzez założenie Konta.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien podjąć następujące kroki:
 • a) wejść na stronę Sklepu w zakładkę „Sklep”,
 • B)wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia (w tym odpowiedni rozmiar, o ile dotyczy) poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” w przypadku kiedy Kupujący chce kontynuować zakupy w Sklepie,
 • c) przejść do widoku koszyka,
 • d) opcjonalnie wpisać kod zniżkowy do Sklepu w wyznaczone miejsce w formularzu Zamówienia;
 • e) wypełnić dane osobowe Kupującego, w tym adresu do doręczeń zakupionego Produktu; wybrać dogodny sposób dostawy zakupionego Produktu (na terytorium Polski: DPD, poza granicami Polski: FedEx, DHL);
 • f) wybrać Metodę Płatności oraz dokonać płatności zgodnie z regulaminami serwisów obsługujących wybraną przez Kupującego formę płatności;
 • g) zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić Zamówienie
 1. Po potwierdzeniu Zamówienia, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną obsługiwaną przez wybraną przez siebie Metodę Płatności, celem dokonania płatności ceny za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Przy składaniu Zamówienia Kupujący zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy podane w Zamówieniu dane budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień związanych ze wstrzymaniem realizacji Zamówienia dopiero po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Zamówieniu są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności możliwość doręczenia przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia prawidłowych danych.
 4. Kupujący przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować w przypadku woli finalizacji Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia.

§ 5

Formy dostawy i Metody Płatności

I. Formy dostawy

 1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie. Aktualne metody dostawy to (na terytorium Polski: DPD, poza granicami Polski: FedEx, DHL).
 2. Koszt dostawy prezentowany jest w toku składania zamówienia i ponosi go Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi tę kwestię w Sklepie.

II. Metody płatności

 1. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia wyłącznie za pomocą płatności on- line.
 2. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora wybranej Metody Płatności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy brak możliwości zrealizowania płatności
 4. za wybrany Produkt, chyba że jest to wynikiem nieprawidłowości po stronie działania Sklepu.

§ 6
Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu oraz dokonaniu płatności ceny za Zamówienie, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu zamówionego i opłaconego przez Kupującego Produktu do wysyłki na adres wskazany przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacji składanej przez Konsumenta podlegają wady polegające na niezgodności towaru z umową, gdy towar zakupiony od Sprzedawcy:
  a) nie posiada właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  b) nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  c) nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym ze względu na trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru;
  d) nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.
 2. Reklamacji składanej przez Kupującego niebędącego Konsumentem podlegają wady towaru, gdy towar zakupiony od Sprzedawcy:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił takiego Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) jest w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje można składać z tytułu:
  a) niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka);
  b) gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji (o ile Sprzedawca udzielił gwarancji);
  c) rękojmi (w przypadku sprzedaży dokonanej pomiędzy przedsiębiorcami)
 4. W celu złożenia reklamacji osoba, która dokonała zakupu towaru od Sprzedawcy jest zobowiązana do przedstawienia dowodu zakupu (w postaci np.: potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągu z karty płatniczej lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu towaru).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu, w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz ze wskazaniem roszczenia oraz danymi osoby składającej reklamację (w tym danymi teleadresowymi) na adres Phantom Label Sp. z o.o. ul. Kwitnącego Sadu 8, 02-202 Warszawa.
 1. Osoba składająca reklamację jest zobowiązana do złożenia oświadczenia woli, w którym zawarte są podstawowe informacje odnośnie niezgodności towaru z umową oraz dane umożliwiające dokonanie kontaktu z osobą reklamującą towar.
 2. Sprzedawca zwróci koszt przesyłki reklamacyjnej osobie, której reklamacja zostanie przez niego uznana za zasadną.
 3. Osoba zgłaszająca reklamację otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
 4. Formą powiadomienia osoby zgłaszającej reklamację o sposobie ustosunkowania się do jej żądań (formą odpowiedzi na reklamację) będą:
  a) wiadomość SMS, lub;
  b) wiadomość e-mail, lub;
  c) powiadomienie w formie pisemnej doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana).
 5. O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Sprzedawcę tj. odebrania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem osoby zgłaszającej reklamację, taka osoba może zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne rozpatrzenie reklamacji.
 7. W sprawach związanych z procesem reklamacyjnym, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze reklamacyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy – zwrot

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie wiadomości e-mail
  na adres kontaktowy Sprzedawcy. Konsument ma również możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://lobuzkochanajbardziej.pl/zwroty/.
 4. Konsument ma obowiązek wysłania rzeczy na adres wskazany przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy (zwrotu).
 5. Termin do odstąpienia od umowy zostanie zachowany jeżeli Konsument wyśle informację o zwrocie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
  poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Postanowienia zawarte w § 7 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia,
  również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://lobuzkochanajbardziej.pl/polityka- prywatnosci/

§ 11
Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta w dowolnej formie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2023.